Parking 24h

Bezpłatny transfer na lotnisko Kraków-Balice

Regulamin parkingu przy ul. Krakowskiej 64, 32-083 Szczyglice

§1

 1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z infrastruktury parkingowej. Umowa obowiązuje do chwili uiszczenia opłaty parkingowej i wyjazdu z parkingu.
 2. Poprzez skorzystanie z infrastruktury parkingowej rozumie się przejazd przez teren parkingu lub skorzystanie z wyznaczonego miejsca postojowego na terenie parkingu przy ul. Krakowskiej 64 w Szczyglicach.
 3. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§ 2

 1. Parking jest niestrzeżony, płatny.
 2. Pozostawiony pojazd powinien być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona.
 3. Zarządca parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych, jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
 4. Parking jest czynny 24 godziny na dobę.
 5. Zarządcą parkingu jest Monika Kuźnik, NIP 6321828697, Adres do korespondencji: Krakowska 64, 32-083 Szczyglice.
 6. Na terenie parkingu obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 20 km/h.
 7. Korzystający z infrastruktury parkingowej zobowiązany jest do przestrzegania poleceń obsługi parkingu oraz zwrócenia szczególnej uwagi na pojazdy sąsiednie i ustawienia pojazdu w wyznaczonych miejscach.
 8. Nie wolno parkować pojazdu w miejscach i w sposób, w których zaparkowanie pojazdu może spowodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.

§ 3

 1. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz inne materiały niebezpieczne, łatwopalne i wybuchowe. Wyjątkiem jest posiadanie przez użytkownika pojazdu stosownego zezwolenia.
 2. Na terenie parkingu zabronione jest:
  1. palenie i używanie otwartego ognia oraz spożywanie alkoholu i zażywanie środków odurzających,
  2. magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych,
  3. tankowanie pojazdów,
  4. pozostawianie pojazdów z pracującym silnikiem lub nieszczelnymi układami,
  5. zanieczyszczanie parkingu.
 3. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody na mieniu lub wyrządzone osobie na terenie parkingu – zarówno zarządcy parkingu, jak i osobom trzecim.
 4. W przypadku zaparkowania pojazdu i nieodbierania go przez okres 21 dni oraz w sytuacji zaparkowania pojazdu w sposób mający wpływ na bezpieczeństwo mienia lub osób korzystających z parkingu, wyrażają zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez zarządcę parkingu miejsce lub/oraz – w razie potrzeby – powiadomienie funkcjonariuszy policji, celem podjęcia czynności służbowych. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z pojazdu.
 5. Wszelkie uszkodzenia pojazdów należy zgłaszać policji i obsłudze parkingu.

§ 4

Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:

 1. zatrzymać się przed szlabanem,
 2. uruchomić szlaban przez pobranie biletu parkingowego,
 3. szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu lub systemu obsługi parkingu. Kosztami zniszczenia systemu obsługi parkingu będzie w takiej sytuacji obciążony korzystający z parkingu.

§5

  Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:

 1. uiścić opłatę parkingową (zapłata następuje u obsługi parkingu, na wyjeździe parkingu lub w automacie płatniczym ustawionym przy wyjeździe z parkingu),
 2. w przypadku przekroczenia czasu 25 minut na opuszczenie parkingu po dokonanej zapłacie naliczona zostanie ponownie opłata parkingowa zgodnie z cennikiem opłat parkingowych,
 3. szlaban zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu lub systemu obsługi parkingu. W przypadku uszkodzenia elementów systemu parkingowego przez korzystających z infrastruktury parkingowej zostaje spisane oświadczenie o dokonaniu szkody przez sprawcę i zostaje wezwany patrol policji.

§ 6

 1. Wysokość opłaty za korzystanie z infrastruktury parkingowej określa cennik.
 2. Faktury VAT za usługę skorzystania z infrastruktury parkingowej zostają wystawione na życzenie klienta bezpośrednio u obsługi parkingu.
 3. Za zgubienie biletu parkingowego naliczana jest opłata w wysokości 150 zł brutto.
 4. Wobec korzystających z parkingu nieposiadających biletu parkingowego zostaną podjęte czynności weryfikacyjne na podstawie danych uzyskanych od obsługi parkingu.
 5. Cennik i regulamin parkingu są do wglądu u obsługi parkingu, dodatkowo znajdują się na stronie internetowej https://parkujgo.pl/ oraz są wywieszone przed wjazdem na parking.

Regulamin obowiązuje od dnia 1.03.2019 r.